top of page
Artboard 10 copy 21001.png

Privacy notice

& disclaimer

 

Algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens

 

Deze tekst licht toe waarom en hoe wij persoonsgegevens van externen verwerken. Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679, beter bekend als de GDPR (of: AVG).

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Naam Bedrijf : Flanders Road Services
Adres : Karveelstraat 7 / 8380 Zeebrugge

Ondernemingsnummer BE0407241236


Deze privacy notice richt zich tot:
- onze klanten en prospecten en hun personeel,
- onze leveranciers en hun personeel
- alle personen waarmee wij in het kader van onze activiteiten in contact komen, hetzij via onze website,

via persoonlijke contacten, op beurzen, door het schriftelijk of telefonisch aanvragen van informatie, door het invullen van onze sollicitatieformulieren of door het plaatsen van spontane sollicitaties, ....


Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in het kader van onze gebruikelijke bedrijfsactiviteiten: facturatie en boekhouding, het voeren van promotie en publiciteit, het onderhouden van de klanten- en leveranciersgegevens, het verbeteren van onze producten en diensten, het aanleggen van een wervingsreserve, ...


Wij beperken ons steeds tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van bovenstaande doelstellingen.
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie, personalia, ... Die gegevens verkrijgen wij van u door het invullen van onze contactformulieren,.. of doordat u ons deze zelf spontaan bezorgt, vb. per mail. Doordat u ons deze gegevens bezorgt geeft u aan dat u ons toestemming geeft deze gegevens te verwerken. D
aarnaast verzamelen wij ook gegevens over het surfgedrag op onze website.

Voor meer info dienaangaande kan u hier ons beleid raadplegen.
 

De rechtsgronden voor de verwerking van deze gegevens zijn naar gelang van het geval: het uitvoeren van de overeenkomst die ons bindt, onze gerechtvaardigde belangen als onderneming en in voorkomend geval de uitdrukkelijke toestemming die u ons geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is.


Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen.


Uw persoonsgegevens worden – behoudens uw uitdrukkelijke toestemming – niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens kunnen echter – zelfs zonder uw uitdrukkelijke toestemming – wel worden doorgegeven aan andere afdelingen, onderdelen of bedrijven van onze bedrijvengroep, of aan overheidsinstanties die zich op een wettelijke basis kunnen beroepen.


In het kader van contracten voor cloud services is het steeds mogelijk dat gegevens worden opgeslagen op servers in derde landen (buiten de EU). In dat geval zorgen wij er voor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst wordt gesloten ter bescherming van de rechten van de betrokkenen.

 

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw rechten ter zake uit te oefenen en uw persoonsgegevens in te kijken / te laten verbeteren of beperken / te laten overdragen / of te laten verwijderen. Daartoe neemt u contact op met info@flandersroad.com of per post op bovenvermeld adres. Bij elke vraag tot inzage, wijziging of schrapping moet u een bewijs leveren van uw identiteit.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beleid inzake het gebruik van onze website


Dit is de website van
Naam Bedrijf : Flanders Road Services

Adres : Karveelstraat 7 / 8380 Zeebrugge

Ondernemingsnummer BE0407241236


Wij verzamelen gegevens van de bezoekers van deze website. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Ons algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens vindt u via deze link. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:


- uw domeinnaam (ip-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's;
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
- uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.
Deze informatie wordt gebruikt:
- om onze website te verbeteren;
- om u te contacteren voor publicitaire/professionele doeleinden.


Het aanvaarden van cookies kan noodzakelijk zijn voor een optimale surfervaring of voor het gebruik van bepaalde onderdelen van deze site, die de identificatie van de gebruiker vereisen. Indien u dat wenst kan u het gebruik van cookies uitschakelen via uw browser. Bepaalde onderdelen van de site zullen dan mogelijks niet, of niet optimaal, functioneren.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Het gebruik van deze website geldt als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven. Deze laatste kunnen eenzijdig door ons worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding. Wij behouden ons, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, het recht voor om de toegang tot deze website geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder meer in geval van schending van de voorwaarden door de gebruiker. Onze website en onze online diensten mogen enkel gebruikt worden voor strikt geoorloofde doeleinden.

 

Zijn onder meer verboden:
- elk gebruik dat de integriteit van het netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
- elke praktijk die de goede werking van onze diensten kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
- elk gebruik dat onze reputatie schade kan toebrengen;
- elk commercieel gebruik van onze gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt.


Elke schending van de beveiliging van de servers of van ons netwerk is verboden en zal aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.


Wij trachten in de mate van het mogelijke onze diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot enige vergoeding.
 

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website of de online diensten op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.


De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Wij zijn geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van deze site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op deze site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.


Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.
De hier beschikbare informatie vormt geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen rechten of verplichtingen. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar kan zij na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van onze communicatiemiddelen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in onze computersystemen en voor elk plundering van gegevens die daaruit kan voortvloeien. Wij gebruiken de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.


Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische, Europese en internationale wetten en normen inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom. Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Sommige namen, tekens en logo's op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.
 

Deze website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens via deze gelinkte sites.


Elke juridische verhouding tussen ons en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

 

 

Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd.

bottom of page